Page 18 - Paradoxes
P. 18

Problema dels aniversaris         El problema dels aniversaris és un famós problema de probabilitat.


         L'objectiu d'aquest problema és determinar la probabilitat que hi ha en
         grup de n persones que almenys dues coincideixin en la data de

         naixement (s'entén dia i mes), tenint en compte que l'any té sempre 365
         dies.


         Calcularem la probabilitat de la coincidència per grups de 10, 20 i
         50 persones. Procedirem calculant la probabilitat del succés contrari i la

         restarem a 1. D'aquesta manera la probabilitat de cap coincidència per a
         grups de n persones és un quocient: el factorial de 365 (dies) dividit
         entre el factorial de 365 menys el nombre n de persones multiplicat per
         365 elevat al nombre de persones.


            Grup de 10 persones:


         p (cap coincidència) = 0,88305         p(alguna coincidència) = 1 - 0,88305 = 0,11695


            Grup de 20 persones:


         p (cap coincidència) = 0,58856


         p (alguna coincidència) = 1 - 0,58865 = 0,41144


            Grup de 50 persones:


         p (cap coincidència) = 0,02962


         p (alguna coincidència) = 1 - 0,02962 = 0,97038


         Així arribem a la conclusió que per a grups en què n és igual o més gran
         que 50, la probabilitat d'almenys una coincidència és pràcticament 1.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23