Page 3 - FitxesMatSols
P. 3

Conseqüències del T. de la base • En  
 , tres vectors LI formen base. • En  
 , tres vectors SG formen base. • En  
 , tres vectors LI són SG.


                  Espai vectorial de les matrius  (M mxn ,+,· ) és un espai vectorial sobre E  Atenció  la compleix  no  matrius  de producte propietat commutativa. En general:  ≠ J · I  I · J ·  ≠ I " ± " I · J + J "  	I ± J " ·  	I + J · 	I − J ≠ I " − J "  ·  ! U T " U [   ! X X !   " X X X    −" −UR   I = Q ! T    = S −"   −U   T V  I ` !    −! −! ! = Q−!  XR  "  !R → I a! !
               &  = 	0,1,0 ∈  
  & 
 = 	0,0,1 ∈  
  són base de  
 i aquesta base rep el nom de base canònica de


           de  
 són SG ↔ qualsevol vector de  
 es pot posar com CL d’aquells vectors.        Un espai vectorial direm que és de dimensió finita si pot ser generat per un nombre finit de vectors.
                   = , · 5 <    ?  ·   El   −!W   R   −!Y  /  ∈ M mxn s’anomena matriu transposada ∈ M nxm  que és la matriu que resulta  "   " " ! ! X ! ! X −! ! ! "  XR ~ QX X  −!  X X ! −" ! f1~f1-f3  ·  ·  ·  ·  ·  ·  Inversa  X V  ·  −! ·  ·


                   ∈ M mxn on B < , + 0 · , = ?  = , · 0 + - · 0  = , · 	- · 0  U −U U U = Q !X X Matriu quadrada on els elements que estan per sota la diagonal principal són 0. I = Z X d’intercanviar, respectivament, files per columnes.  = c              Exemple:I = Q! ! ! ! X ! "  X R ~ QX ! X X ! f3~f3-f2  −"R. Necessariament p és d’ordre 2x2,  s = " t = X  ⟶ k = S "   u =  v = −!


             , … ,  #  de  
 són base ↔ són LI i SG Teorema de la base Totes les bases d’un e.v. tenen el mateix nombre de vectors. Aquest nombre és la dimensió     	B D  = A = 0 · 	0 + · , →    0 ∈ M mxn → 	, + - · 0   0 ∈ M mxn → 	, · - · 0 = 0  −" V T · S " U !   "/  Matriu transposada d’una matriu  Donada da la matriu 0 de la matriu 0 a: 0 _ 0 · 0 a
 0 a
 · 0 = c −! ! ! ! X  −!  ! X X ! ! E.  −!           , … ,      ,  
     ,        ,     ,  "    , →   ∈ ∈ ∈ M mxn  , ∈ M mxn → 1 · 0 −  " !R −"   /" Matriu triangular superior  X X XR  ! ! X ! X −! ! !  XR ~ QX ! X  X ! X X f2~f2-f1 Equacions matricials  ∈ ·  j · k + I · k = J ⟶ j · ^ · k + I · k = J ⟶ 	j · ^ + I · k = J ⟶ k = 	j · ^ + I a! · J  n "R · k = Q o !X z −! −"R ⟶ y −T x
      Sistema de generadors SG  Un conjunt de vectors  
 Base d’un espai vectorial  Un conjunt de vectors  ! de l’espai vectorial. Aixi tenim que $ %	 
  = 3  Base Canònica de    Els vectors & 
 = 	1,0,0 ∈  
 ,     Producte d’un escalar per una matriu  = =5 < > ∈ M mxn  , Propietats  ( 0, ? ∈  ( ,, - ∈  ( ,, -   (  0 −" V → I · J = Q! U −  " −!R  ! "    ! = QX X ! ! ! X " XR ~ Q! ! ! X ! f1~f1-f2 Siguen A    Àlgebra. Matrius.  Espai vectorial             Vectors LI    Un conjunt de vectors   és LI si no són LD  Matrius  Si 0 + @ <  = 5 < ∈ M mxn  ∈ M mxn  ∈ M mxn  ∈ M mxn   −  " T = S " !R; J !   −"   Tipus de matrius  ! = QT " Matriu quadrada on la diagonal principal són 1 i la resta 0. ^ Si 0 ∈ M nxn , anomenem matriu inversa d’0 a: 0 a
 ∈ M nxn , una altra matriu que compleix:b   X ! "   " Q! ! ! X " X X

      Producte d’un escalar per un vector    = 	 
 ,   ,  
  ∈  
 ;  ∈  →  = 	  
 ,   ,  
  ∈  
      Propietats   · (  ∈    + ∈  → + ∈  
      · +	 +  = + + +         · 	, + -  = , + -             · ,	-  = 	,-      · 1 =    Si ,  ∈  
 direm que    són LD ↔ un d’ells és CL de l’altre Si , , ) ∈  
 direm que ,   ) són LD ↔ un d’ells és CL dels altres    Suma de matriu

          = 	 
 ,   ,  
  ∈  
  →  +  = 	 
 +  
 ,   +   ,  
 +  
  ∈  
      →  +  ∈  
       ·  + 	 + ) = 	 +  + ) =  +  + )                   ·  +  =  +        ·  + 0 = 0 +  =        ·  + − = − +  = 0            Vectors LD                  Aquest procés pot generalitzar-se a més vectors.  = =@ < > = =5 < >  ? Si 0  Propietats  ( 0,? ∈ M mx
      Suma de vectors      = 	 
 ,   ,  
  ∈  
     Propietats   · (  ∈  
   ∈  
                       =  , 0 ∈ on 5 < = A = =@ < > ∈ M nxr → 0 · ?   U  −T Matriu quadrada on els elements que estan per dalt de la diagonal principal són 0. I = \ !    el rang d’una matriu emprarem el mètode de Gauss. El Mètode de Gauss es basa en les següents propietats: ·  Si d’una matriu eliminem una línia de zeros


       ∈ ;  = 1,2,3   Si ,  ∈  
 direm que  és CL de  ↔  = + on + ∈       Si , , ) ∈  
 direm que ) és CL de    ↔ ) = , + - on ,, - ∈         Aquest procés pot generalitzar-se a més vectors.  ∈M mxn  ( % files i 1 columnes) (ordre de la matriu: mxn)  5 

 … 5 
  5 
 … 5  : 5 

 … 5 
 9 ⋯ ⋯ 2 5 7
 5 7 5 7
 …5 7 8 7;  Donada la matriu quadrada 0, direm que és  = 0  T   ! " !  ]  " \ ! "   ! U " !
      Vector  ∈         = 	 
 ,   ,  
  on     Combinació lineal de vectors CL     Matriu d’ordre ./#  5 
 5 

 5   4 5 
 5 
  3 5 
 ⋯ ⋯ Producte de matrius  = =5 < > ∈ M mxn   ? Matriu amb una sola fila. I = 	! Matriu triangular inferior  Matriu simètrica  simètrica sii 0 _ = I −1 3 −1 1 2 4 2 1
    ∑|}                0    = 0   Si 0 Matriu fila                   P51e Q
   1   2   3   4   5   6   7   8