Page 4 - FitxesMatSols
P. 4

·        = −2  1                 K            /  u
          ·       −1 0 = "−1 −2 −2" 0     = J               /     …    /  t  ⋯ :
          −     El determinant d’una matriu i el de la seua transposada són iguals. | , | = | |  2 −1   ∈ M nxn és regular ↔ | | ≠ 0  ∈ M nxn és singular ↔ | | = 0   Rang d’una matriu  De tots els subdeterminants diferents de zero que podem extraure de la matriu, considerem el de major ordre (1G1).  H=CI <
  g	 	
 
j^  
. _ae0 ó ú 0 .        K  g] ] l
 
j^  
. ] m  
X X_ae0 _ X.    …      …    ⋯ o  r  r

          ·       −1 0" 1                      ≠ y.  Solució:  N ? N A : N C               ⋯ SCI infinites solucions. ~ = C − J
          ·       −1 2 0 −2  −2 −1 Matriu regular   Matriu singular   Siga  ∈ M mxn   = ?M .. .. = AA  = AM z z = A?  = MA = MM  ..  N M  z z : : .. = CM |<| q    = p    ⋯ SCD solució única
          −    P6    "                   \ ]  X 
^ ] 0_^`  /a

. c_ é X_ae0 ó.                                      = ?A = ?? = M? : = CA = C? = SI Sistema Incompatible. No té solució.
          −   ·   ·    −2 2"  1 ∈ M nxn →                 , ... ,   L C = H=CI <
 on  | és la matriu ampliada;  | { = J = C  { = J <

          ·     Si intercanviem d’ordre dues línies paral·leles d’un  3 1 1  3  −2 −3   ∈ 2  , 4 | · 4| = | | · |4|  |1 · 4| = 1  · |4|  1 6 7 6 = | | 5   Matriu inversa  ∈ M nxn és regular ↔ | | ≠ 0  ? = |<| · < E 
 F  < 5? Tipus de sistemes segons la solució   [ g  X 
^ g_^`  /a

. hé X_ae0 ó i = w és de Cramer ⟷ té n equacions, n incògnites i |<| = ?C .. = ?M N ? = ?? = AC .. = AM N A = M? z z = A?  N M  = MM
          ·   ·   +   ·    determinant, el determinant canvia de signe.  2 1 3 " 3 −2" = − " 1  1 −2 −3 1  P11-12-13-14   1 | 5 | = | |  Si   té inversa i:      R R Z = ?C = AC : = CC = ,   L A H=CI <
 = J  H=CI <
 {
    Àlgebra. Determinants. Sistemes d’equacions lineals.

          +      ·   ·     P5   dos  de  suma  a  com sumands, el determinant és igual a la suma de               ′ "    / + /′    " = "    /    " + "    /′    "             0 0′  Desenvolupament d’un determinant  =     ∈ M nxn , es pot demostrar que: = = >? · ∆ >? + = >A · ∆ >A + ⋯ + = >C · ∆ >C   (fila i) = = ?D · ∆ ?D + = AD · ∆ AD + ⋯ + = CD · ∆ CD   (columna j)  ↔ al substitu


     Determinant d’una matriu quadrada   Ordre 3x3 (Regla de Sarrus)                = "         "         ·     −    Propietats dels determinants   P4 Les línies paral·leles d’un determinant són LD ↔ el determinant val 0.   −2 −1 1 "3 −1 −2" = 0  −4 −2 4    P10  s’expressa  línia  una  Si  la  de elements dos determinants, tal com s’indica:         + ′       0 + 0′ Si  matriu  |<

              ·    = Si dues línies paral·leles d’un determinant són proporcionals, el determinant val 0.  −5 −1 2 = 0  " 1 −3 −4" 10 2 −4  El determinant d’una matriu triangular és  dels producte  −4 −3 −5 = 15 0 −3 −4" 1 0 0   Matriu adjunta  definim  M nxn ,  de la matriu  de  resulta  Solució d’un sistema  = X  , G  = X  , G  Sistemes equivalents  El sistema  pot expressar-se matricialment de la següen
      Ordre 1x1  |   | = Ordre 2x2              al  diagonal principal.  " =     ∈  que element pel seu adjunt.  Direm que G     …      …   t ⋯

                               adjunta  matriu           o  r  r  r … r s ⋯
              P3      P9  igual                             ⋯    …   u    …   t
                          0" = −4  2 Si  definim  a:      Expressió matricial d’un sistema     q    p    ⋯ Matriu del coeficients    …             q       ⋯ ⋯ ⋯ o  r  r  r … r s
               Si dues línies paral·leles d’un determinant són iguals, el determinant val 0.  −4 −3 2 = 0 2 −3 −4" " 3 2 −1  Si multipliquem una línia d’un determinant per un número real, el determinant queda multiplicat per aquest número.  −2 −1 2 −1 −1 0 −2  0" = −2 → " 0 −2  −2 −1 1 −2  Adjunt d’un element  M nxn , =     ∈   Si  l’element  de  adjunt  △  = −1
 ; · 9  .   ∈ W coeficients del sist
        =     ∈ M nxn , definim determinant de la matriu  a:  −1
   
 ·    
 ·    
 ·    
 ···    
    ∈  
 On  és una permutació d’ elements i   
 és la seua signatura (nombre d’inversions de )   P2 Si una línia d’un determinant és el vector   −4 0 3 = 0 = 0, també "0  1" 4  3 −2 0    P8 Si substituïm una línia d’un determinant per ella mateix, més una CL de les seues   2 −4 −3 5 " 0" = 11

   ∑‚  Definició  	
  
 = | | = 0, el determinant val 0.  −4 −3 2 0" 0  0  3 2 paral·leles, el determinat no varia.  −4 −3 5 " 1  0  3 2 −1 =     ∈   columna “j”.  Sistema d’equacions  Mètode de Gauss  equivalent al primer.  equivalent al primer.  forma 0 = 1 _ 1 tantes  ha  hi  Si

        Si       P1  %&   " −1   P7   Si        K             ·  ·  ·  ·
   1   2   3   4   5   6   7   8   9