Page 7 - FitxesMatSols
P. 7

·  (    = - ,(1 +   = ,- ,(1 +   = 
0,-. (1 +   = 
0,/
 (1 +   = 
0,- ,(1 +   G +  = 2/ /  = 2 (/ ( − 1  /, ja immediata                              0
1	=( 
  G +  H F
        =    - ,(1 · /
 (1 · 1  ·    − ,- ,(1 · ,/
 (1 · 1  ·   1  √1 − 1 ( · 1  ·   1 ·   1 + 1 ( · 1  1  1√1 ( − 1 · 1  ·   = /
 (1 +   = ,/
 (1 +   < 6(  té arrels reals simples, multiples i arrels complexes simples  H F Integració de funcions irracionals   I O , PQ( R · 4  Es transformen en trigonomètriques--racionals fent els canvis adequats  = 2/ / → S  (    →   =  T U V" 2/ / T   O , P1 −  ( R
         (   ±  (                  · (     =  −	1 + ,/
 ( (1 
 · 1  ·   =(  = ( −  "  · ( −  (  … ( −    · ( −  E  F · (
 ( +  + , . La descomposició és: ;(  =  −  " +  −  ( + ⋯ +  −   +  −  E + ⋯ + ( −  E  F + 
 ( +  + ,  H " C  Calculem C " , … , C  , H " … , H F , G,  D’aquesta forma, l’integral és suma d’integrals immediates:  H " C   ;(   =   −  "  + ⋯ +   −    +   −
               +     = 	1 + /
 ( (1 
 · 1  ·              = -. (/ o  = /
 (/   = - ,(/
      ∈     = √1 +   = 
 2 = -. (1 +   = ,$-(1 +           Canvi evident   S(
     Integral indefinida  (  +  on  = = 1  2√1 · 1  ·   =  2 +   ·    2 · 1  · 1  · ' (
 ·    
 2  ,$-(1 · 1  ·    − -. (1 · 1  ·   =  - , ( (1 · 1  ·   ·  =  −,- , ( (1 · 1    (  ·  +  @(+ ·   on (  és el quocient i (  el residu de la divisió i 0
1	 ( 
 C ( C " =(  C " =(  Canvi  Canvi  Canvi  1 = 1 + / (  2/ /
 (  = 1 − / (

               ≠ −1    1  ,$- ( (1 · 1  ·   −1  -. ( (1 · 1  ·  S’aplica pel producte d’una funció per la derivada de l’altra. El procediment pot ser reiteratiu, la segona integral ha de ser igual o més senzilla que la primera.  0
1	6( 
  < tipus  de  integral  − / = √1 − / (   / = √1 − / (  1 ,$- (  = √1 + / (    ,$-(  = 1 − / ( 1 + / (    Càlcul integral El conjunt de totes les primitives de (  es denota per:   (   La integral indefinida és lineal:             	 (  ± ( 
    (   = =  +   = 1(  +   1 !" =  + 1 +  $   1  · 1  ·   = ' (1 +   1 = 1 +   −1 · 1  ·   6(  ?(+ 789 	6( 
 = A. Arrels complexes simples  G +   
 ( +  + ,    d’una  suma  com logarítmica + una de tipus arctangent.  "!XYZ ((+   (


         Taula de primitives.        1  (  ·    1 · 1  ·   1 1 ( Integració de funcions racionals  5(  4 on 789 	5( 
 = descompon  Es  4  · "VXYZ ((+  i ,$- ( (  = =  -.  (  · ,$- WV" (  · cos(   que es transforma en suma d’integrals de la forma  -. F (  · cos(    = √1 − / (  -. (  ,$-(  = P1 − / (  / -. (  = √1 + / (  2/ -. (  = 1 + / (
           = - ,(  +   = ,- ,(  +   = 
0,-. (  +   = 
0,/
 (  +   = 
0,- ,(  +   ?(+     C F = ( Canvi  ,$-(  = /  -. (  = /  /
 (  = /  tan O  R = /  2

                                        = 1 	-. (C + H + -. (C − H 
  = 1 	,$-(C + H + ,$-(C − H 
 -. (C · -. (H = 1 	,$-(C − H − ,$-(C + H
        ∈    - ,(  · /
 (  ·    − ,- ,(  · ,/
 (  ·   = ,/
 (  +   C F Integració de funcions trigonomètriques  I(JKL , MNJ  2 2 = 	-. ( , ,$-(
        (  on    1  √1 −  ( ·   1  1 +  ( ·   1   √ ( − 1 ·   = /
 (  +   6(  sols té arrels reals múltiples  Calculem C " , C ( , … , C   L’integral és suma d’integrals immediates:  C (  ;(   =   −  E  +  ( −  E  (  + ⋯ +  ( −  F  F   2 = − 	-. ( , ,$-( 
.  2 / = 1 + / (


        =                      0
1	=( 
 , es fa la divisió polinòmica ;(  entre =(  i queda:  >(+   =(  = ( −  E  F . La descomposició és: ;(  =  −  E + ( −  E  ( + ⋯ + ( −  E  F  C ( -. (C · ,$-(H  ,$-(C · ,$-(H

      	
, 
  ∈   (  = +   = ,$-(  +   = 	1 + /
 ( ( 
 ·   =  −	1 + ,/
 ( ( 
 ·   · 4   · 3 −  3 ·   C " =(  C " =(  Si G i  són parells, aplicarem reiteradament les transformacions : -. ( (   és imparell en -. ( ;  	−-. ( , ,$-( 
 = − 	-. ( , ,$-( 
.
     Primitiva d’una funció  (  ∀  =   (  ↔   1 = √ +   2√ ·   +   =  +   + ·   = 
 + · ' (
 ·    
 + = -. (  +   ,$-(  ·    − -. (  ·   =  - , ( (  ·   =  −,- , ( (  ·   = · 4   · 3  ≥ C  Transformació de producte a suma  Si [ ( o ) és imparell.  -.  (  · ,$- W (    és imparell en ,$-( ;  	-. ( , −,$-( 
  parell en -. (  ,$-( ; 	− -. ( , −,$-( 
 Cap del tipus anteriors i també per a tote
       ( ) és una primitiva de (   	
, 
 Si (  té primitiva → (  té infinites primitives. 	 (  + 
  = (  +    !" ≠ −1 =  + 1 +  $   = ' (  +   = 1 +    1  ,$- ( (  ·   −1  -. ( (  ·   Integració per parts  Si 0
1	;( 
 6(  sols té arrels reals simples =(  = ( −  "  · ( −  (  … ( −   . La descomposició és: ;(  =  −  " +  −  ( + ⋯ +  −    C  C ( Calculem C " , C ( , … , C   L’integral és suma d’i   ∑3I       =  +         (  ·      ·    1 ·     −1 ·    ( C " =(  =(   -. (C
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12