Page 8 - FitxesMatSols
P. 8

≤  · / − 0 23  = í3  
     = à  
    ∈ 0,/  ∈ 0,/  0, /  ∈ ;  $   V  = X  − X   =  V YV ⟶ K    i al girar al voltatnt de l’eix h   V  q YV
             % 
  $  ∀8 5 % % 
  $ ± # # ' ' 
  $  = àLM0 Ω  
  $ Teorema fonamental del càlcul integral  U V és derivable i U W V  Regla de Barrow  Càlcul de volums  ⟶ 
 \]^_í^` a b]ca_ad  V =  V =  e = f  gaV h   x = y · #
     Propietats de la integral definida  % 
  $  ≤ #  · / − 0  ' 5  0, /  ∈ 0 ∀8 = 
  $  # 5 ' % 
  $  −# = 
  $  # % ' 5 % 
  $ + # # = 
  $  # ' ' % 
  ± ;    $  = # ' % % < · # = < · 
  $  # ' ' A contínua i positiva → K % ' Si X V és una primitiva d’ V  :  ,   Z [

                     Si 
: 0, /  ⟶            ⟶ 
 \]^_í^`gc = j V t i  \ u j V −  V  YV  \ q
    
 contínua               Funció àrea    
 O $O  # '   g^ \ p , \ q a \ u   V − j V  YV + #
    ⟶                     = T              , j:  ,  Z r V a j V gc _ oog^ s V  \ q àvg Z = # \ p
    Integral definida  :  ,   lim +,+→.  
,   lim +,+→. = 
,   1, 2, 3, … , 3   Aplicacions de la integral definida  ⟶ 
 \]^_í^`  = f g^ \ p a \ q i     V YV  V YVw + # \ q
     Integral superior


       & % = # 
  $  ' Integral inferior  % = # 
  $  ' Integral definida  % # 
  $  ' = −    |    :  ,   l _ oo o W gaVh  V  V =  V =  e = f  gaV h  \ q \ p  V YV + w# \ p
                      à |               Càlcul d’àrees  n Z m l k àvg Z = #

       −      −      % = # 
  $  ' = / F    + +    i
     Suma superior   =    ·      = ∈  !" ,    
    à   Suma inferior   ·   =       = ∈  !" ,    
    í3  Funció integrable Riemann (IR)  % # 
  $  ' = < · / − 0  
 8 · / − 0  ⟶ 
 \]^_í^` a ^gj _ad    V YV

        
,     = 
,     ⇔ 
  é? @A  . ,   ,  D ,… ,   Teorema del valor mitjà del càlcul integral  = 
  $  = V =  V =  e = f  gaV h    V YVw = − #                     =      % '   
  $      :  ,   àvg Z = w#

                     C0         %  '
                     =        ,  ∕ #        Z [
                                 0, / ∕ #
                            ∈             i
                            ∃< ⟶  ∈ ∃8 ⟶    ⟶ 
 \]^_í^` a b]ca_ad
                     Partició d’un interval  ,    A 3OM;L0/PM  ⟶ A 823Oí3S0  ⟶ V =  V =  e = f  gaV h    V YV àvg Z = #
   ∑d                        
: 0, /  
: 0, /   :  ,   Z [
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13