Page 6 - FitxesMatSols
P. 6

( $ (") 
( ) − 
( )  ±∞  = També si 1 S’aplica directament  en les  indeterminacions:  ∞    4  4 ∞   − 1         =                     2 9 = − 9   9 J 2√  =   4 H .  =
         
 $ (") (( ) − (( )  0  = lim 
 $ ( ) .→/ ( $ ( ) ∞     ∞ 4      4 4      7 ∞  Funcions i gràfiques  
( ) 
( ) 
( )


      Teorema de Cauchy   ,  ⁄ ∈ ∃" ⟶ Teorema de L’Hôpital  = ∃ lim 
( ) ⟶ .→/ (( ) ·   = − 4   9    U = 2 9 − 4    WE( 9 − 1)  =

         
( ),(( ) contínues en  ,  
( ), (( ) derivables en  ,  
( ),(( ) contínues en  ,  0                0                       Pot adaptar-se per resoldre les indeterminacions:  ∞    4 − ∞ 
( ) +  ↗  
( ) 
( ) = 0
        
       
  
( ), (( )derivables en  ,  0
        ⟶       ⟶   = 0       =     2  2      +  ∪          9 −  + 1 = 1  1
    	              ((") ≠      	    -  ↘                   9 −  lim
    ⟶   
, (:  ,   
,(:  ,   = ≠ (( ) ( $ (") ∃ lim 
 $ ( ) .→/ ( $ ( ) ⟶ 1  1  1  1  7  → −∞
    Propietats de les funcions derivables  :  ,
                   
(")            -  ↘        ∩     =    lim = .→@Q 
( ) − P  = .→@Q 9 −
                                         -
                                 0  +  ↗  0  Màxim en (0, −1)       mínim en (2, 3)  Punts d’inflexió No hi ha cap punt d’inflexió.  Asímptota Horitzontal No hi ha Asímptota Obliqua    O = P + E  
( ) = .→@Q
                        → 
( ) = (( ) + +  
( )  Màxims i mínims relatius  
( )  Asímptota Vertical    = = .→@Q lim lim =   també si

                 ∈ → 
( ) = + Corol·lari2   Monotonia   KL(EH 
 $ ( )     = 0     Curvatura   KL(EH 
 $$ ( )       Asímptotes  P E = R
         
( ) − 
( )
             Corol·lari1
          −
      Teorema del valor mitjà de Lagrange    ,  ⁄ = 
 $ (") ∈ ∃" ⟶    ⟶ 
 
:  ,   
( ) contínua en  ,   
( ) derivable en  ,   
 $ ( ) = 0                ⟶ 
 
:  ,  
( ), (( ) contínues en  ,  
( ), (( ) derivables en  ,    
 $ ( ) = ( $ ( )                Estudi i representació de funcions  :  ,   Exemple  Eix Y (= = 4)  
(0) = −1 → (0, −1)  →  9 −  + 1 = 4)  . > ?.@A = 0 .?A Simetries
        ⟶ 
 
( ) contínua en  ,  
( ) derivable en  ,   Domini  8(
) = 
 − ;1<   Punts de tall amb els eixos     Eix X ( (=)  no talla l’eix X.   Periodicitat  No és periòdica.     
( ) =  9 −  + 1   − 1 
(− ) =  9 +  + 1  − − 1 −
( ) = − 9 +  − 1     lim I 
( ) .→A   Derivabilitat  =  
 $ ( ) = 
 $$ ( )
        
:  ,

                                1
                                + 1
                                 −
                                −
                                 9
          0
          =                       =
          
 $ (")                    
( )
           ,  ⁄ ∈
      Teorema de Rolle  ∃" ⟶                    0 )
        
 
( ) contínua en  ,  
( ) derivable en  ,  
( )            Punts a estudiar  2.- Punts de tall amb els eixos.  0 )  = = 8.- Màxims i mínims relatius.
        ⟶   =                              Eix Y (       Eix X ( 
( ) 3.- Periodicitat.  4.- Simetries.  5.- Continuïtat.  6.- Derivabilitat.  7.- Monotonia.  9.- Curvatura.  10.- Punts d’inflexió.  11.- Asímptotes.  12.- Taula de valors.

    ∑Y   
:  ,   
( )                  1.- 8(
)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11