Page 10 - FitxesMatSols
P. 10

0I
                                  >
                                  9 	
       ?í )? 5=
              lim #
        En general  ∄lim  	
 !  →   1 )/ó 0 ∄ →  / B
9 C 39 	
6   ⁄ ∈  	
 é Z ?à	)? 5=
                                	
 =  	
 é= 
 í    F	 Teorema de Weierstrass  ⇒


                                            
 í
           ∈
        Evitable  = ∃lim  	
  →      ≠  	  
 A9 	
  0I
  ≥  ∕ 9 	
 ∈ ⟶ : 3 , 56
      Tipus de discontinuïtat  De salt infinit  ∞ ± ó =    ∞ ± ó =  8. En totes les propietats, 9 	
) ℎ 	
 són contínues.  =  	
  	
 é= 
 í    F	 8  ⟶ Y  =   
 3 , 56⁄ ∈ ∃           lim !  	
  →   )/ó , lim #  	
  →   0I  =  ∕ ℎ 	
 T. dels valors intermijos o propietat de Darboux    
 í  W ⟶  5
    ⟶                             ∈  O
 
 és contínua. La composició de funcions contínues és contínua.  ⟶ ≤ Y ≤
    Continuïtat :  De salt finit    ∈  " = ∃lim  	
 !   ∈  $ = ∃lim  	
 #  $  ≠ | $  " |  − =   ⟶ 9 	
  =  	
 ℎ 	
  	
 é= 
 í    D 9
 ∩ D ℎ
 − F	 Propietats de les funcions contínues en un interval tancat 7: 3P, Q6   : 3 , 56 0  =


               &
             →
           →
               "
                               ℎ 	
          
 í  W 0 <
                             Propietats de les funcions contínues 7: 8  M ∘ Teorema de Bolzano  3 , 56⁄ ∈ ∃  ⟶

                               ±∗   	
 é= 
 í    D 9
 ∩ D ℎ
   5
      =                         9 	
 =  	
    ⟶   : 3 , 56   
 ·
      Funció contínua en un punt  ∃ 	  
    ∈   = lim  ∃ →   	
   =  	  
 Funció contínua en un interval  de  punts  els   	
  lim !  →^ ; 	
 on ; 	
é=  >
 ) 
?)   	
 = à ) T  ⇒   3 , 56  ∈ & ∀


             	
 
 í    	  ↔  	
 és contínua en un interval 3 , 56 si  tots  en continua  En els punts frontera sols s’estudiaran els límits laterals que tenen sentit. Es a dir:   	
  lim # =  	
 é= 
 í      Teorema de la fitació   
 í   ⟶ ≤  	
 ≤  =

    ∑]7               és  l’interval.     →C  	
      : 3 , 56
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15