Page 14 - FitxesMatSols
P. 14

=               − : ;  7 8 <&% =  >  = '  <&% = ' = 2 ↔  C = '  <&% = 'D = <&% = ' + <&% = D  <&% = F > H = <&% ' − <&% D   G  <&% =  I  = J · <&% =    <&% = ' = ?@A L >   ?@A L =     (O  )  M (O  ) [; M (O  ) =
       Aplicació inversa   : 	 →  
 ó      ↔     La inversa d’ : 	 →  rep el nom d’   :  → 	 Gràfiques d’ i    són simètriques respecte  =  Sols tenen inversa les aplicacions bijectives  ∈ Logarítmica 6     ?@A B > = '         6 MN6    = W6 (O  ) = 7⁄ ∈ X O − :  =


        d e   :  → 	 u n a  C                            TUV(O  )      M (O  )  X   X O
        g ( x ) ,  i  f ( x )  d e f i n i r  e l e m e n t  c a d a  %  Exponencial   =    =    = X
       Composició d’aplicacions  a p l i c a c i o n s :  f o r m a  q u e  e l  d o m i n i  d e  l a  2 a  e s t à  i n c l ò s  e n  p o t  e s  1 a ,  l a  d e  a  a s s o c i a  q u e  d e l  d o m i n i  d ’ f ( x )  e l  v a l o r  d e  g [ f ( x ) ] .  B  %&  %( ' )  = %&  '  Part entera   N6    6 O    =    X O   = X


        t e n i m  d u e s  r e c o r r e g u t  a p l i c a c i ó    A       0;  >


        S i  e l  n o v a                               S (O  )  O
                      5                           =  ∈
                                                   7⁄
                      ⟶ Valor absolut     6 MM                :  = X


     Funcions    ⟶ No aplicació  Funcions elementals : 5   Trigonomètriques   Domini d’una funció  [;  ≥

       Aplicació :   és aplicació si la imatge de qualsevol elemet és única           Arrel quadrada   =    RO    : 7 ∕ O   ∈ =

          Aplicació                    M                 X   [;
                                                   =
                                                   7 ∕

                                                   ∈
         =    No exhaustiva   Hipèrbola                     O
        C. exhaustiva  ⁄ ∈                               =    X O ∩ X  − :
          ∃  ∈                      6 M
       ⟶  ∀  exhaustiva    é+ ,2-./0,1 , .'ℎ 4+0,1   Cúbica              = X
       Correspondència :  →   ≠      C. bijectiva  ↔ La paràbola        O  ±∗     X O ∩ X
        C. injectiva  ≠  ↔  No injectiva    ' é+ ,-./0,1            =    = X         →  =                                       7  =
         =              La recta                         és polinòmica  X
     ∑       injectiva
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19