Page 15 - FitxesMatSols
P. 15

±∞          ]   ]

                                          =  
  =  
  −  
  →  [   −  
  →  [       Màxims i mínims relatius    Curvatura. Punts d’inflexió     
  = Asímptota Vertical   	  ±∞      ó       →     =  →     
  = Asímptota Horitzontal            ó      →     =  
  →       +  	 = Asímptota Obliqua              =  
 =  →              =  
 =   →

                                                      i/ó

                        Funció imparell o simètrica respecte de l’origen  −    =  −    Asímptota Obliqua
     Característiques de les funcions  Monotonia  Simetria       Asímptotes


                        Funció parell o simètrica respecte l’eix Y   −   =    Asímptota Horitzontal

       Funció discontínua
                          +   i el mateix comportament       Funció contínua         Funció periòdica de període p  =  Asímptota Verical

     ∑"
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20