Page 11 - FitxesMatSols
P. 11

Dada estadística(  ) cadascun dels valors que pren la variable estadística.  = 1.    =   . Evidentment.∑ 	  
  =   .   Diagrama de sectors. Com el seu nom indica,  sector  un  en representada circular, l’angle del qual és proporcional a la   + = ∑ ∑ % ) · & . · 0 ). − % · &  + + 1 ≅ : l’angle que formen les rectes és quasi 0 o  Si |9| ≅ > l’angle que formen les rectes és quasi 90 o  Si |9|    = 1   no       Individu és cadascun dels elements de la pobació o de la mostra.          Variable contínua pot prendre qualsevol valor entre dos valors donats de la variable.

             Freqüència relativa(  ) és el valor del quocient    Freqüència relativa acumulada(  ) és el valor del quocient   en  també S’utilitza  està  dada  cada  freqüència de la dada.   Bivariant  Mesures. Núvol de punts  + Covariança($ %& )  = ∑ ∑(% ) − %) · -& . − &/ · 0 ). $ %& 1 $ %& = $ % · $ &  −: ≤ 9 ≤ :  9 Coeficient de correlació(9)   & − & = $ %& · (% − %)  + + Recta de regressió de y sobre x  ? $ % % − % =

            Distribució de freqüències. És una ordenació en forma de taula de les dades estadístiques, assignant-li a cada dada la seua freqüència. S’empra en variables estadístiques discretes.

    Estadística Conceptes generals d’estadística Mostra és un subconjunt representatiu de la població, que serveix per inferir característiques de tota la població. volem Variable qualitativa es refereix a una característica que no pot ser mesurada amb números. Varibla quantitativa és la que pren valors númerics. Variable discreta sols pren valors aïllats. Organització i ordenació de les dades. Taula de freqüències. Gràfics estadístics  = , on  representa el

             =  o també ∑ 	    
  en S’utilitza  cada  En  k % de la població.  de la població. 7  + de la població. 7  de la població. 7  =  · J · (1 − J) =  · J · K                   freqüències.  contínues. interval classe es representa un rectangle que té  1 = ) = ( ) = - 	 / · J d · (1 − J) 	 d   d = J, com que   és conegut, obtenim J. Això ens permet
                   de  estadístiques d’altura la freqüència de cada classe.  − 6|    = i j
        que               Univariant  · |    + = ∑(% ) − %) ? · 0 ) 1 ?      > 5 t ⟶ v ≈ H (G, $)
        població       Histograma  variables  Mesures de dispersió Recorregut o Rang (!). És la diferència entre el major valor de les  = ∑   = +A$ %  = $ %  % + =  · J  i gOh ]
       Població és el conjunt format per tots els elements que són objecte d’estudi.
        la                    34 ? $ % $ % CD
                                                Per calcular aquest valor, existeix una taula (Taula de La Binomial), encara que quasi sempre, si es pot, s’aproxima a una normal.  > 5
        de                             Binomial de paràmetres 1 i E. F(1, E)  = J  = f Ajustament d’un conjunt de dades a una distribució binomial. Donat un conjunt de dades obtingudes experimentalment, volem saber si és raonable acceptar la hipòtesi que les dades provinguen d’una distribució binomial. En aquest cas, calculem la mitjana obtenir les probabilitats teòriques de cada valor de la variable i comparar-les amb les obtingud
        característiques  Freqüència acumulada(  ) és la suma de les freqüències absolutes de totes les dades iguals o inferiors a   .  dades i el menor valor de les dades.  Desviació mitjana(2 )  ? Coeficient de Variació(CD) Experiència dicotòmica. En ella només considerem dos resultats possibles: o bé ocorre I, o bé: ocorre el seu contrari I 6 .  La variable  segueix una distribució binomial de paràmetres  i J. Es denota ~ M( , J).  diferències.
        les    Freqüència absoluta(  ) nombre de vegades que es dóna una dada estadística.   +   +   + ⋯ +  	 es  es  Variància($ % )  Desviació Típica($ % )  = K. L’esdeveniment I s’anomena èxit.  Els valors que pot prendre la variable  són 0,1,2,…,n (variable aleatòria discreta).
        de          variables  dades  dada                La probabilitat per a cada valor de , des de 0 fins a , ve donada per: "(
        cadascuna      en  Les  cada  de variable  % = ∑ % ) · 0 )  1 Es repeteix  vegades la mateixa experiència dicotòmica. La probabilitat d’èxit, J, és la mateixa cada vegada, "(I) El valors de la mitjana aritmètica i la variància són: e ] aritmètica de les nostres dades, en igualar-la a la mitjana teòrica, f        és          S’utilitza  discretes.  en  i  X representa una barra d’altura igual a la seua  la  + Ens preguntem pel nombre d’èxits, .
        estadística( )   =         barres.  de  l’eix  a  Mesures de centralització  de  Valor  Mediana( =). Valor que ocupa el lloc central de la distribució.  + Si "(I) = J, "(I 6) = 1 − J Probabilitats en una distribució binomial    ∑z0   Variable  estudiar.   estadístics.   Diagrama  estadístiques  representen  freqüència.  Moda( ).  major freqüència.  Mitjana aritmètica(%)  La Binomial F(1, E)  •  •  •  •  •  •  •  •
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16