Page 9 - FitxesMatSols
P. 9

!      
!   !     
!          !    !   !   ! …  E !

                                   Nombre d’agrupacions  $   $     Q    P    QR


                      Fractal de Sierpinski (eliminem els nombres parells)  $P    ,  ,  ,.. E $R  PR


          Simetria                                  Si canvia l’ordre de  col·locació,  l’agrupació és  diferent?  Sí  Sí  Sí  No  Sí, si no són  elements repetits  Sí, si no són  elements repetits  No
        de mostra estan determinades per dos aspectes: Ordre. És a dir, si és important que els elements de la mostra apareguen ordenats o no. Repetició. La possibilitat de repetició ono dels elements.
        La possibilitat de repetició ono dels elements. Triangle de Tartàglia. Triangle de Pascal  Formació    Potències de 2       L   .2 &.).M.NO   -./01.2 J  .2 &.).M.NO   -./01.2 … I   .2 &.).M.NO  E -./01.2             E      (pot ser

       ordre de la mostra glia. Triangle de Pascal                         Es poden repetir Es poden repetir  elements en cada elements en cada  agrupació? agrupació? No  No  No  No  Sí  Sí  Sí


                    5   5           Quants elements  intervenen en una mostra? (ordre de la mostra)         K   .2 &.).M.NO   -./01.2    J   (pot ser

                  4   4
                 3   3  5   4
        És a dir, si és important que els elements de la mostra apareguen ordenats o no.
               1   1  2    2    3   2  4    3    5   3 Quants elements  té la població?
     Combinatòria La combinatòria és la rama de les matemàtiques que estudia l’enumeració, construcció i propietats d’agrupacions que satisfan certes condicions establertes. En cada problema de combinatòria hem de distinguir: 1. Població. És el conjunt és la rama de les matemàtiques que estudia l’enumeració, construcció i propietats d’agrupacions que satisfan certes condicions establertes. En cada problema de combinatòria hem de distinguir: d’elements que estem estu
          Nombres combinatoris            3    0       4    0    5    5   1 0    Nombres triangulars   Agrupació  Permutacions ordinàries   Permutacions circulars  Variacions ordinàries  dels  Combinacions ordinàries  es  es  que  Permutacions amb repetició  es  es  que  Variacions amb repetició  Combinacions amb repetició
       el nombre d’elements d’aquest conjunt.   !   
    
 
    
 
 … 
  
   
  ! !     ! 
    
!                             	                
           Combinacions ordinàries ombinacions ordinàries Formació     Tota aplicació # del conjunt $ al conjunt %  de manera  , determina  7, determina que la suma de totes les imatges és &  7  ( ( d’ordre repetició  amb  que co


            Si   0               
        
  	        
         
          
           
          
        	 
      els  són números combinatoris. Mireu  Variacions amb repetició  Combinacions amb repetició  combinació  una )  4 elements del conjunt +.  de  de l’exemple l’exemple  A  A  formaria seria:     de  de l’exemple l’exemple  A  A   diferent.


               	  
    
!     0 Anomenem número combinatori de  sobre  a:             coeficients  Els  el triangle de Tartàglia.       !             "     	      	     "     "  Formació        90,1,2,3,4,5,6,7=
          Factorial de  a:  !                                                     " Variacions i permutacions ordinàries   90, ;, <, 1= i > A # B
  D  E  BC$
    ∑G#     Factorial  Número combinatori  Propietats        	 Binomi de Newton  	     
      
     
        
     
 "   Formació  Explicació  Siguen: +
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14