Page 5 - FitxesMatSols
P. 5

1 + #8% 1 (-) · -   − 1 + A#8% 1 (-) · -   · 9%(-) + 6 · 0 7 · -
       &   (
) ·   (
)  = "A 1 (-) · -  = −A "A 1 (-) · -   ( ) · 6  =           0  ≠

       =                          − 1 · -     ( ) → ↔ ∃V(  ) on ( ) està per dalt de la recta tangent a ( ) en    ↔ ∃V(  ) on ( ) està per baix de la recta tangent a ( ) en    0  0 i    (  )
             =  =   −csec(-) · A#8%(-) · -   · -   · -   · -   · -        = =
      (
)          sec(-) · #8%(-) · -   −1 √1 − - 1 −1 1 + - 1 1 - · √- 1 − 1 · -   −1 - · √- 1 0 Concavitat i convexitat. Punts d’inflexió

      =    cos(-) · -   −sin(-) · -   1 A: 1 (-) · -  −1  !% 1 (-) · -  1 √1 − - 1 = 1 = 1 + - 1 = = = · 9%(-) + 6 · 7 · -  funció,    és un
      
(
) i   = = = =   ( ) = = =   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )  ( ) cóncava en     ( ) convexa en    d’una  ( ) é Aò%A868  ( ) é A:%6" 8


      =      ( ) →   ( ) →   ( ) → → A#8%(-)   ( ) →   ( ) → csec(-) → 8CA !%(-) → 8CAA: (-) → 8CA#8%(-) → 8CAA#8%(-) → 8CA "A(-) → 8CAA "A(-) 6  = curvatura estudiarem el signe de la segona derivada.  → → Condició necessària de punt d’inflexió:     (  ) Condició suficient de punt d’inflexió:      (  )
      Regles de derivació  
 Derivada de la composició de funcions. Regla de la cadena (& ∘ )  (
)   sin(-) =  ( ) cos(-) =  ( ) #8%(-) =  ( ) =  ( ) sec(-) =  ( ) =  ( ) =  ( ) =  ( ) =  ( ) =  ( ) =  ( ) =  ( ) 0 → 6 · 9%(-) O(L) ·   ( )  ,    ( ) és cóncava en    ( ) és convexa en   → 0 > Si   (  ) → 0 < Si   (  ) la estudiar  0 > Si   ( ) 0 < Si   ( ) Si en   , ( ) canvia de curvatur    	                   · -   · 9%(8)  1 · 9%(8)  = 9% ( )  ∈ 0  = Per  0) a  < 0), hi  a  0)  0),  <
    ⟶     0  =   ( ) 1  · -   % · - ./0 = −1 · -   - 1 1 = 2√- · -   4 · -   = ± 6   -  = · 6 + - · 6   -  = -  · 6 − 6  6 1 · -   " 7 = · -  8 7 = 1 =   ( ) - · -   1 =   ( ) - · -  → - N = 	 derivable, 
  ⟶ Condició suficient1:  Si la funció passa de ser  decreixent (  ( ) > creixent (  ( ) ha un mínim relatiu.  Si la funció passa de ser  > (  ( ) (  ( ) decreixent  hi ha un
    Càlcul diferencial  :  ,   → * ∈ ) =  ( ) =   ( ) →   =  ( )   ( ) → - . =  ( ) 1 =   ( ) → =  ( ) -   ( ) → =  ( ) √-   ( ) → · - 4 =  ( )   ( ) → - ± 6 =  ( )   ( ) → - · 6 =  ( ) - =   ( ) → =  ( ) 6   ( ) → " 7 =  ( )   ( ) → 8 7 =  ( ) → 9%(-) =  ( ) → 9:; < (-) =  ( ) Derivada logarítmica ( ) Aplicacions de la derivada  :  ,  Màxims i mínims relatius Condició      Derivabilitat ⟶ Continuïtat  (
) contínua no derivable en 
     (
) no contínua en 
  → ∄  (
  )    Derivabilitat ≡ Suavitat    ( ) derivable en      <    (  )


                                       Monotonia  ( ) creixent en    →  ( ) decreixent en    →  ( ) é AC"! "%#   ( ) é Y"AC"! "%#
       ,                      − ( 0 )       0 > 0 <          → 0 > → 0 <


      ∈ − (  )  ! " ! #"! ! é  !%!#     + ℎ) lim ( 0 ℎ  (  )  ! " ! #"! ! é  !%!#  Si   (  ) Si   (  )   Si   ( ) Si   ( )
      Derivada d’una funció en un punt 
  ℎ) + lim (   ℎ D és el pendent de la recta tangent a (
) en 
   = lim = ℎ→0 → F8%(H) ℎ≠0    −  ( )    −   
   = Recta tangent a (
) en 
 P (  , (  )) Q     (  ) = E   )  − (  · E =
    ∑    =   (  )  →          =   (
  ) F8%(G) = E lim =   (  ) L→L M L L M ≡ #  (  ) − X
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10