Page 13 - FitxesMatSols
P. 13

J 2 " + " 0.38  J + " 0.93  l’anterior l’anterior  1    1        ["Z √  √ ="\    " $    " _               *            de  de  + /   + 1       ["]
                           partir  partir  "  0 W   √
               J 2 " + " 0.4  J + " 0.90  1  "  /  a  a    0   1 + W  1     "     [  Z [ √ = Teorema del catet   5               *          2  s’obté  s’obté  + /   +   X
              a a a  +   + " √3  2   0   . / terme  terme  cada  cada  "  0    0 +   UV  1   3    1    /  [ √ =   _ " $
     Polígons regulars  r=radi de la circumferència; l=costat; a=apotema  l l l *    Progressió Aritmètica P.A. Una P.A. és una successió de números reals on cada terme s’obté a partir de l’anterior sumant-li és una successió de números reals on cada terme s’obté a partir de l’anterior sumant Progressió Geomètrica P.G. Progressió Geomètrica P.G. on  on  reals  reals at constant anomenada raó   0 + "  /   1   +   . T Igualtats Notables


              =radi de la circumferència J 2 " + " 0.58  *      J + " 0.80   2  " números números  de  de multiplicant-lo per una quantitat constant anomenada raó(r)  . /           X      /Y=      =  /"=     Teorema de l’altura   ^  Teorema de l’altura


               *  + " √2   + " √2    2 una quantitat constant anomenada diferència(d) una quantitat constant anomenada diferència( 1    1 successió successió  + /&0  "  /  /  "  2      "  /   /  = CG6 H
                           una  una   0    '  0         (

                + " √3   +  2  0   és  és  P.G.   /   3 /        1    /&=     F

               *          /  Una               <  /  = E


                                      4      >   "     >  6
                    +   .   .- Angle Exterior  1  	  4    2   √    2  ∑ ∑  ! "> @ "# !@      $ C   D B     "     >  " J |B| L’angle que  formen les  rectes és  quasi 90 o
     Triangles en posició de Thales  S’  S  	  +   	- -        	        0   Bivariant  ∑ ∑  ! & "?> @ &>A"# !@    $ % > D C   %  "% >    % >    >   %  % >         % > C  J |B| L’angle que  formen les  rectes és  quasi 0 o
                         - Angle Interior  1  	  4     2 6  9
                    	  	-             	 6;            Recta de regressió de y sobre x:   > Recta de regressió de y sobre x Recta de regressió de x sobre y:    Recta de regressió de x sobre y

                                              Coeficient de correlació:    B regressió es tallen en el regressió es tallen en el
                                              Coeficient de correlació: Les dues rectes de Les dues rectes de  N
                                   5 0  :
                                            Covariança:  % >
                                                        punt  K, M
     Divisió àuria d’un segment  1    √5    2  	 Angle Semiinscrit      	 Equació de segon grau     0         Estadística    ∑  ! "# !        $
                    Φ             1     2              Covariança:                       Angle Inscrit    1 	     2   0        ∑  ! &   "# !    $   '%


                                   	       Univariant  Mediana(Me): Valor que ocupa el lloc mig de la distribució  ∑  ! "# !     $      %
     Teorema de Pitàgores                Angle Central     	            0   Moda(Mo): Valor de la variable de major freqüencia  Mitjana aritmètica:         Variància:                 %  Desviació Típica:         %  Coeficient de Variació:   ()
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18